fa-vitarade2_logo_white

Regulaminy

Konsument uprawniony jest do zapisania niniejszego regulaminu na trwałym nośniku

 1. DEFINICJE.
  1. FORMULARZ REJESTRACJI: formularz umożliwiający utworzenie Konta.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA: formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
  3. KLIENT: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  4. KONTO: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
  5. NEWSLETTER: elektroniczna usługa, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach lub wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę.
  6. SPRZEDAWCA: sprzedawcą, a także usługodawcą oraz administratorem danych osobowych jest: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (rejestr podmiotów wprowadzających Towary, Towary w opakowaniach i gospodarujących odpadami), kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000 złotych. Telefon: 58-344-37-47 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora), e-mail: bok@vitarade.pl.
  7. TOWAR: dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. REGULAMIN: niniejszy regulamin sklepu internetowego vitarade.pl.
  9. SKLEP INTERNETOWY: należący do Sprzedawcy sklep internetowy pod adresem: www.vitarade.pl.
  10. UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  12. ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dane osobowe. Odesłanie do polityki prywatności.
  1. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych regulowane są przez politykę prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE.
  1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych podczas procesu danych osobowych. Konto ważne jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie wskazanych podczas procesu danych osobowych. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest bezpłatne i ma charakter jednorazowy.
  4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu wskazanych tam danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłany Newsletter, (2) kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia. Newsletter przesyłany jest Klientowi przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez podanie w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie pola „Wypisz się z newslettera” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu: (1) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
  2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
  3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość Sprzedawcy zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
  5. Zgodnie z Art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, Klient, który na podstawie rachunku/paragonu chce otrzymać fakturę vat zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcy i przekazania nr NIP przed wystawieniem rachunku/paragonu.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4. Sprzedawca może udostępnić Klientowi także inne sposoby płatności. Sposoby te będą ujawnione podczas procedury składania Zamówienia.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU
  1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.
  3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
   1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   3. Przesyłka paczkomatowa.
  5. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości Towar do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. REKLAMACJE.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
  4. Jeżeli Klient przy odbiorze stwierdzi uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezpośrednio podczas odbioru przesyłki dostarczającemu ja kurierowi oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia (przesyłki kurierskie są ubezpieczone), a także zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
  5. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Fitness Authority sp. z o.o ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
  6. Reklamacja powinna zawierać:
   • nr zamówienia 
   • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
   • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
   • dane kontaktowe
   • nr rachunku bankowego
  7. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Fitness Authority sp. z o.o. ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
  8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta towaru jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, Klient zobowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy, w miejscu, w którym towar się znajduje. 
  9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. GWARANCJA
  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
  2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści prezentowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
  3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pisemnie na adres: ul. Sołtysowska 1 Magazyn 17, 31-589 Kraków;
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora)..
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
  2. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi (konsument).
  4. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej.
  5. Celem odstąpienia od umowy, Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@vitarade.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.
  7. Zwracany towar, Klient wysyła na swój koszt.
  8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
  9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. 
  10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.
 1. ZAMIESZCZANIE OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Sprzedawca gwarantuje Klientom również możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym opinii.
  2. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście posiadają Konto.
  3. Klient po odebraniu zamówionych Towarów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat kupionego Towaru.
  4. Opinię na temat Towarów Klient może dodać za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na karcie produktu zamieszczonego w Sklepie internetowym;
  5. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Towarze oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii.  W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Towaru. Dane osobowe są chronione zgodne z naszą Polityką prywatności.
  6. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.
  7. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
  8. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które dokonały zakupu i odebrały Towar.
 1. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Postanowienia zawarte w tym punkcie dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
  2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
  3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Wobec Klienta niebędącego konsumentem, w przypadku szkód wynikających z winy nieumyślnej, Sprzedawca odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zamówienia.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep mają treść w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w Sklepie. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się postanowienia dotychczasowe chyba, że nowy Regulamin jest bardziej korzystny dla Klienta. Klient może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z postanowieniami nowego Regulaminu przy czym uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „polityka prywatności”) sklepu internetowego pod adresem vitarade.pl (dalej: „Sklep”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających ze Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355208, posiadająca numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, BDO: 000051133 (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami), kapitał zakładowy w wysokości 17.000.000 złotych. Telefon: 58-344-37-47 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora), e-mail: bok@fasklep.pl .
 3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można poprzez mail: ido@fitnessauthority.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 5. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne.
 6. Udostępnienie przez korzystającego ze Sklepu danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.
 7. Administrator informuje, że brak zgody korzystającego ze Sklepu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może skutkować niemożliwością zawarcia umowy i sprzedaży towarów.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych .
 9. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: (1) zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE.

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe korzystającego ze Sklepu w następujących celach: (1) wykonanie umowy z korzystającym ze Sklepu, (2) marketing bezpośredni, (3) marketing, (4) wyrażenie przez korzystającego ze Sklepu opinii o Administratorze lub jego towarach, (5) prowadzenie ksiąg rachunkowych, (6) prowadzenie spraw, sądowych i pozasądowych, dotyczących praw lub obowiązków Administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia stosunku prawnego z Administratorem (w zależności który moment nastąpi później) oraz 5 lat po tym zdarzeniu. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zarchiwizowane w ten sposób, że nie będzie do nich dostępu.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe korzystających ze Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) przedsiębiorcy zajmujący się przewozem, (2) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub dokonywane kartą płatniczą, (3) instytucje finansowe takie jak banki lub kasy oszczędnościowo-kredytowe, (4) podmioty przeprowadzające ankiety dotyczące satysfakcji klienta, (5) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podobne, (6) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze.
 2.  

5. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE.

 1. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Sklepu. Efektem korzystania z profilowania może być przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie.
 2. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w Sklepie.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 1. Korzystającemu ze Sklepu przysługuje prawo do (1) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia jego danych osobowych, (2) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, (3) skargi do organu nadzorczego – w Rzeczypospolitej Polskiej: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. POLITYKA COOKIES.

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego ze Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
   •  dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji korzystającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie korzystającego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystający ze Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji korzystającego (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 5. W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
    • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
    • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
    • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
    • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez korzystającego ustawień i personalizację interfejsu korzystającego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi korzystający, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie korzystającemu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym korzystającego. Korzystający mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 9. W kwestiach nieuregulowanych do plików cookies stosuje się odpowiednio postanowienia o danych osobowych.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.

Regulamin Konkursu na hasło reklamowe promujące markę Fitness Authority podczas imprez biegowych Runmageddon.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem Konkursu jest Fitness Authority sp. z o.o., z siedzibą Otominie, przy ul. Konnej 40, 80-174 Otomin, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od w trakcie imprez biegowych Runmageddon, zgodnie z kalendarzem wydarzeń na stronie https://www.runmageddon.pl/imprezy .
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych, w ramach podpisywanej każdorazowo przez uczestnika zgody na udział w konkursie.
 6. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:
 7. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich (nie ograniczając się wyłącznie do uczestników imprez biegowych), które w dniu danej imprezy biegowej zgłoszą się do konkursu.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu laureatów konkursu (niemniej niż 1 osoba, przy czym ostateczna ilość osób nagrodzonych będzie uzależniona od decyzji Organizatora), który w okresie trwania konkursu wykaże się kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło reklamowe, wolne od wad prawnych (hasła reklamowe), które nie narusza praw osób trzecich oraz promujące organizatora konkursu.
 9. Uczestnikami konkursu stają się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które prawidłowo wypełnią, podpiszą i złożą formularz zgłoszeniowy na stoisku Organizatora podczas organizowanych imprez biegowych Runmageddon.
 10. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, komisja konkursowa bierze pod uwagę hasło, które zostało wyłonione jako pierwsze.

III. Zasady wyłonienia laureata konkursu i przyznania nagrody:

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz wyłonienia laureata konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą propozycję hasła reklamowego. Komisja Konkursowa przyzna co najmniej jedną nagrodę dla Laureata Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu imprez biegowych Runmageddon.
 3. Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub mailową w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 4. Odbiór nagrody jest każdorazowo ustalany z laureatem.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych laureata w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji laureata, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem nagrody laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 6. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez komisję, lub nie przyznania jej wcale.
 7. Nagroda:
 8. Nagrodą w konkursie jest paczka z produktami Vitarade o wartości 100 zł oraz wejściówka „START” na jedną wybraną imprezę Runmageddon 2023.
 9. W przypadku zaistnienia konieczności zapłaty podatku od nagrody, laureat zobowiązuje się we własnym zakresie do obliczenia i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej.
 10. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 11. Prawa autorskie:
 12. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 13. Z chwilą zgłoszenia hasła do konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez uczestnika konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych uczestnika konkursu. Na warunki te uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 14. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych – laureatom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 15. Dane osobowe
 16. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem informacji handlowych od Organizatora, także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane uczestników konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez danego uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.
 6. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „Foto Konkurs Vitarade – Wyższy poziom wytrzymałości Instagram”

zwany „Regulaminem”, z dnia 27 września 2023 roku, o następującej treści:

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Foto Konkurs Vitarade – Wyższy poziom wytrzymałości Instagram” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Organizator”).
 2. Miejscem Konkursu jest post konkursowy na profilu Organizatora w serwisie Instagram działającym pod adresem https://www.instagram.com/fa_vitarade/.
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konna 40, 80-174 Otomin, NIP: 9571037001, REGON: 221006572.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.09.2023 i trwa do dnia 08.10.2023 do godz. 23:00
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia oraz wykonała Zadanie Konkursowe.
 7. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/fa_vitarade/
 9. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na osobistym i publicznym profilu na Instagramie zdjęcia, które obrazuje hasło „Wyższy poziom wytrzymałości. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora. Zwycięzca zostanie nagrodzony/na przez Organizatora zestawem produktów marki Vitarade® oraz kodem uprawniającym do wzięcia udziału w biegu Runmageddon ważnym do końca 2023 roku.
 10. Wyniki konkursu ze wskazaniem Laureata zostaną opublikowane w serwisie Instagram na profilu Organizatora w dniu 09.10.2023 do godziny 16:00.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zestawu produktów marki Vitarade® jest przesłanie do dnia 11.10.2023 do godz. 12:00 prywatniej wiadomości na profilu Organizatora na Instagram https://www.instagram.com/fa_vitarade/ , w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 12. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 13. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Odpowiedzi Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Fitness Authority®.

§ 2

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://vitarade.com/. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://vitarade.com/polityka-prywatnosci/.
 4. Czas trwania Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 3

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Konkursu. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Konkursu nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Konkursu na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „Foto Konkurs Vitarade – Wyższy poziom wytrzymałości Facebook”

zwany „Regulaminem”, z dnia 27 września 2023 roku, o następującej treści:

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Foto Konkurs Vitarade – Wyższy poziom wytrzymałości Facebook” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17.00.000,00 zł („Organizator”).
 2. Miejscem Konkursu jest post konkursowy na profilu Organizatora w serwisie Facebook działającym pod adresem https://www.facebook.com/favitarade/
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konna 40, 80-174 Otomin, NIP: 9571037001, REGON: 221006572.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.09.2023 i trwa do dnia 08.10.2023 do godz. 23:00
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia oraz wykonała Zadanie Konkursowe.
 7. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/favitarade/
 9. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/favitarade/ zdjęcia, które obrazuje hasło „Wyższy poziom wytrzymałości”. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora. Zwycięzca zostanie nagrodzony/na przez Organizatora zestawem produktów marki Vitarade® oraz kodem uprawniającym do wzięcia udziału w biegu Runmageddon ważnym do końca 2023 roku.
 10. Wyniki konkursu ze wskazaniem Laureata zostaną opublikowane w serwisie Instagram na profilu Organizatora w dniu 09.10.2023 do godziny 16:00.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zestawu produktów marki Vitarade® jest przesłanie do dnia 11.10.2023 do godz. 12:00 prywatniej wiadomości na profilu Organizatora na Instagram https://www.facebook.com/favitarade/ , w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 12. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 13. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie Odpowiedzi Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Fitness Authority®.

§ 2

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://vitarade.com/. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://vitarade.com/polityka-prywatnosci/.
 4. Czas trwania Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§ 3

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Konkursu. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Konkursu nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Konkursu na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.