fa-vitarade2_logo_white

Regulamin konkursu na instagramie

Vita! Run 2023”

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE „Vita! Run 2023”

zwany „Regulaminem”, z dnia 27 marca 2023 roku, o następującej treści:

§1

 1. Organizatorem konkursu „Vita! Run 2023” („Konkurs”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17 000.000,00 zł („Organizator”).
 2. Miejscem Konkursu jest profil Organizatora w serwisie Instagram działający pod adresem https://www.instagram.com/fa_vitarade/
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konna 40, 80-174 Otomin, NIP: 9571037001, REGON: 221006572.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.03.2023 i trwa do dnia 31.03.2023
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia oraz wykonała Zadanie Konkursowe.
 7. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/fa_vitarade/
 9. Zadanie konkursowe brzmi: Odpowiedź na pytanie: Co napędza Cię do przekraczania własnych granic? W zadaniu oceniana jest kreatywność. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez Organizatora. Pięciu zwycięzców zostanie nagrodzonych przez Organizatora zestawem produktów marki Vitarade® oraz wejściówką na Bieg Runmageddon 2023 do wykorzystania na dowolnym biegu w roku 2023.
 10. Wyniki konkursu ze wskazaniem Laureata zostaną opublikowane w serwisie Instagram na profilu Organizatora w dniu 31.03.2023.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci zestawu produktów marki Vitarade® oraz wejściówki na Bieg Runmageddon 2023 jest przesłanie do dnia 07.04.2023 prywatniej wiadomości na profilu Organizatora na Instagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 12. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 13. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Odpowiedzi Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Fitness Authority®.

§2

 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://vitarade.com/. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://vitarade.com/polityka-prywatnosci/.
 4. Czas trwania Konkursu jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

§3

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Konkursu. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Konkursu nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Konkursu na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.